Text Resize

-A +A
Bookmark and Share

English Language Learner Summer Academic Program (ELLSAP) - Vietnamese (Tiếng Việt)


Friday, March 13, 2015

Chương trình Học Hè cho Các Học Sinh Còn Giới Hạn Anh Ngữ (ELLSAP) 

Ban Lãnh Hội Ngôn Ngữ sẽ cung ứng một chương trình học hè dành cho các học sinh còn giới hạn/chưa thông thạo Anh ngữ, từ lớp 9 đến lớp 12. Chương trình ELLSAP của chúng tôi trong năm thứ ba tiếp tục được hướng dẫn bởi hai mục tiêu:

  1. Cung cấp một chương trình học tập sâu rộng đồng thời tiếp tục hỗ trợ sự tiến bộ của học sinh trong việc phát triển Anh ngữ.
  2. Cung cấp cho các học sinh còn giới hạn/chưa thông thạo Anh ngữ nhiều cơ hội tích lũy thêm các tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp cấp Ba.