dcps

DC Public Schools
 

 

Get the latest on what learning at home will look like for your child at dcpsreopenstrong.com.

-A +A
Bookmark and Share

DCPS in Vietnamese (Tiếng Việt)

DCPS nói ngôn ngữ của quý vị!

Điền Hoàn Tất Tập Đơn Xin Học

Đây là công việc của chúng tôi để đáp ứng với nhu cầu ngôn ngữ của quý vị qua các dịch vụ sau đây:

  • Phụ huynh được tùy ý chọn ngôn ngữ muốn sử dụng trong đơn ghi tên học cho con em, và trong bản thăm dò ngôn ngữ dùng ở nhà.
  • Có nhân viên trợ giúp thông dịch. Nếu một trong các nhân viên của chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị, nhân viên này có thể thông dịch ngay tại chổ dễ dàng cho quý vị.
  • Ðường dây Ngôn ngữ. Nếu không có ai ở đó để thông dịch cho quý vị? Chúng tôi có thể kết nối quý vị với đường dây điện thoại thông dịch bằng cách đơn giản là chỉ vào bảng “chỉ tay” cho chúng tôi biết được ngôn ngữ quý vị muốn sử dụng. Đường dây điện thoại ngôn ngữ sẽ cung ứng các dịch vụ dịch thuật ngay lập tức cho quý vị.
  • Các hồ sơ giấy tờ quan trọng bằng ngôn ngữ của quý vị.
  • Có thông dịch viên trực tiếp cho quý vị trong các buổi họp phụ huynh quan trọng.

Nếu chúng tôi không đáp ứng quyền lợi của quý vị, xin hãy nhắc nhở chúng tôi! Quý vị có thể:

  • Ðưa cho nhân viên DCPS thẻ “I speak" "Tôi nói” của cơ quan chính quyền phát ra. Thẻ này cho chúng tôi biết ngôn ngữ mà quý vị muốn sử dụng, và chúng tôi cần phải giúp đỡ cho quý vị.
  • Chỉ vào ngôn ngữ của quý vị trong bảng “chỉ tay” của Ðường dây Ngôn ngữ, và sử dụng đường dây này để được thông dịch ngay tại chỗ, hoặc với các yêu cầu nào khác (như là dịch các giấy tờ hồ sơ, hoặc dịch trực tiếp cá nhân).

Trường hợp quý vị có vấn đề gì trong việc yêu cầu dịch vụ thông dịch, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên lạc với Ban Lãnh Hội Ngôn Ngữ (Language Acquisition Division), số (202) 671-0750

Enrollment Forms

Các tuyến đường được đề nghị để đi t ới trường cấp Ba  (Recommended Routes)

Tài liệu Then chốt: (Key Documents)