Text Resize

-A +A
Bookmark and Share

Chancellor's Parent Cabinet - Membership - Vietnamese (Tiếng Việt)


Tuesday, January 27, 2015

Khái quát về Hội Đồng Phụ huynh của Văn phòng Tổng Quản Trị  | Đơn Xin Bổ Nhiệm vào Hội Đồng Phụ Huynh của Văn phòng Tổng Quản Trị

Khái quát

Hội đồng Phụ huynh của Văn phòng Tổng Quản Trị (Hội đồng Phụ Huynh) sẽ phục vụ như một cơ chế các nhà lãnh đạo phụ huynh thông báo trực tiếp cho Vị Tổng Quản trị về các chính sách của hệ thống học đường ảnh hưởng đến các trường học như thế nào. Các thành viên sẽ là những phụ huynh có ít nhất một con là học sinh DCPS (chúng tôi mở rộng việc xem xét đến những ứng viên sẽ là phụ huynh của DCPS trong tương lai) và những người phản ánh cho sự đa dạng của cộng đồng DCPS. Các buổi họp sẽ bao gồm Tổng Quản Trị, các thành viên và ban điều hành chủ yếu của DCPS.

Chứng Thực

Hạn chót để nộp TẤT CẢ các đơn xin bổ nhiệm và đơn đề cử là 11 giờ 59 sáng, Thứ Ba, 29 tháng Giêng 2015. Phụ huynh không có phương tiện truy cập vào mạng, có thể nộp đơn qua Bưu Điện, phải có đóng dấu Bưu Điện chậm nhất là ngày Thứ Ba, 20 tháng Giêng 2015 để bảo đảm chúng tôi nhận được đơn đúng lúc. Tất cả ứng viên nộp đơn sẽ nhận được thư trả lời và ứng viên được chọn với hẹn gặp sẽ nhận được thông báo chậm nhất là ngày Thứ Ba, 17 tháng Hai 2015.